Jeżeli w Silverlight chcemy posortować sobie ListBox za pomocą przeciągania elementów – dosłownie mówiąc na liście mamy 10 elementów i chcemy zamienić element 1 z 6 – możemy to zrobić w bardzo prosty sposób z wykorzystaniem kontrolki ListBoxDragDropTarget dostępnej w Silverlight Toolkit. By to osiągnąć należy naszą kontrolkę ListBox opakować w ListBoxDragDropTarget, następnie ustawić ItemsPanelTemplate dla ListBox na StackPanel – jest to spowodowane tym, że ListBox używa VirtualizedStackPanel, przez co nie może on określić indeksu elementu na liście, zamiana na StackPanel załatwia problem.

Uwaga: w kodzie zakładam, że korzystamy z MVVM oraz MVVM Toolkit Light. ElementName odwołuje się nazwy kontrolki.

Kod powinien wyglądać tak:

<UserControl.Resources>

  <DataTemplate x:Key="ActiveLayerListBoxItemDataTemplate" >
    <StackPanel Orientation="Horizontal" 
          Margin="7"
          HorizontalAlignment="Stretch"
          ToolTipService.ToolTip="{Binding Path=Name, StringFormat='{0} Active Layer'}">
      <ContentPresenter Content="{Binding Path=Icon, Mode=OneTime}" 
                Width="16" 
                Height="16"/>
      <TextBlock Text="{Binding Path=Name}" />
    </StackPanel>
  </DataTemplate>

</UserControl.Resources>

<!-- kod wyciety -->

<toolkit:ListBoxDragDropTarget AllowDrop="True" 
                HorizontalContentAlignment="Stretch" 
                VerticalContentAlignment="Stretch">
  <i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="ItemDragCompleted">
      <cmd:EventToCommand Command="{Binding ElementName=ActiveLayersViewControl, 
        Path=DataContext.ActiveLayersReOrderedCommand, Mode=OneWay}"
                CommandParameter="{Binding .}" />
      <!--<ia:CallMethodAction MethodName="ReorderList" TargetObject="{Binding}" />-->
    </i:EventTrigger>
  </i:Interaction.Triggers>
  <ListBox x:Name="SelectedLayersListBox" 
        ItemsSource="{Binding Path=SelectedLayers, Mode=TwoWay}" 
        ItemTemplate="{StaticResource ActiveLayerListBoxItemDataTemplate}"
        SelectionMode="Extended" >
    <ListBox.ItemsPanel>
      <ItemsPanelTemplate>
        <StackPanel />
      </ItemsPanelTemplate>
    </ListBox.ItemsPanel>
  </ListBox>
</toolkit:ListBoxDragDropTarget>

Teraz by dobrać się do posortowanych elementów, musimy wykonać jeszcze jedną dodatkową czynność. Obsłużyć zdarzenie ItemDragCompleted – kiedy ono zachodzi, możemy bezproblemowo odwołać się do naszej listy i sprawdzić kolejność/wysłać wiadomość o zaistniałym fakcie/zapisać zmiany:

// RelayCommand i Messenger pochodza z MVVM Toolkit Light
public RelayCommand ActiveLayersReOrderedCommand { get; private set; }

// ...

ActiveLayersReOrderedCommand = new RelayCommand(() => 
  Messenger.Default.Send(new LayersOrderChangedMessage(SelectedLayers.Select(x => x.Id).ToList()))
);