Przed chwilą popatrzyłem na ekran komputera znajomego z pracy i mi szczęka odpadła kiedy zobaczyłem następujący kod (wyświetla wszystkie kolory tła i tekstu):

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern bool SetConsoleTextAttribute(IntPtr hConsoleOutput, int wAttributes);
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern IntPtr GetStdHandle(uint nStdHandle);

    public static void Main(string[] args)
    {
      uint STD_OUTPUT_HANDLE = 0xfffffff5;
      IntPtr hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

      for (int i = 1; i < 255; i++)
      {
        SetConsoleTextAttribute(hConsole, i);
        Console.WriteLine("{0:d3} Leave me alone today!", i);
      }

      SetConsoleTextAttribute(hConsole, 236);

      Console.WriteLine("Press Enter to exit ...");
      Console.Read();
    }
  }
}

Po co się tak męczyć, kiedy można zrobić to tak (i mieć kontrolę nad tłem i tekstem):

using System;
using System.Linq;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      var i = 0;
      var colors = Enum.GetValues(typeof(ConsoleColor)).Cast<ConsoleColor>();
      foreach (var back in colors)
      {
        Console.BackgroundColor = back;
        foreach(var fore in colors)
        {
          Console.ForegroundColor = fore;
          Console.WriteLine("{0:d3} Leave me alone today!", i++);
        }
      }

      Console.ResetColor();

      Console.WriteLine("Press Enter to exit ...");
      Console.Read();
    }
  }
}

1 KOMENTARZ

Comments are closed.